Fagartikler og analyser

Bankundersøkelsen Q2 2018

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Les mer

Verdien av en kvadratmeter kontor

Det har blitt færre ledige kvadratmeter kontor i Oslo, og verdien av en kvadratmeter har i snitt doblet seg siden 2009. Likevel finnes det mange områder hvor kontorer er billigere å leie nå enn for få år siden. Hvordan kan dette ha seg?

Les mer

Syndikatene sto bak nesten hver tredje krone i fjor – hva nå?

Syndikeringsaktørene hadde et rekordaktivt år i 2017 med eiendomskjøp på til sammen 27,6 milliarder kroner. Dersom vi inkluderer transaksjoner hvor en tilrettelegger agerte som kjøpsrådgiver ble det gjort transaksjoner for til sammen 29,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer nesten hver tredje krone av det samlede transaksjonsvolumet. Aldri tidligere har de hatt en så stor andel av totalmarkedet.

Les mer

Egenkapitalavkastningen er presset

Direkteavkastningen til egenkapitalen for belånte eiendomsinvesteringer i Oslo er lavere enn forrige bunnpunkt i 2007, og markedet venter at rentene skal videre opp. Eiendomsyielden følger trolig etter.

Les mer

Markedsrapport Vår 2018

Hvor skal leiepriser og yieldnivå fremover? Hvilke områder blir vinnerne? Hør hovedtrekk fra UNIONs markedsrapport M2 ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Les mer

Bankundersøkelsen Q1 2018

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Les mer

Bankundersøkelsen Q4 2017

UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Les mer

Frisk leieprisvekst, laber etterspørsel

Det er frisk vekst i kontorleieprisene i Oslo for øyeblikket. Siste 12 måneder har prisene økt med rundt 10 prosent. Veksten i etterspørselen etter kontorareal er imidlertid ingenting å rope hurra for.

Les mer

Mer spekulasjon i kontormarkedet

«I Norge bygger vi ikke på spekulasjon» er en kjent frase i det norske kontormarkedet, men i det siste har mange eiendomsutviklere valgt å trosse denne uskrevne regelen.

Les mer

Bankundersøkelen Q2 2017

Bankmarginen har utviklet seg flatt, men en mulig innstramming fra Finanstilsynet kan påvirke både kredittilgang og betingelser. UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

Bankundersøkelen Q1 2017

Bankmarginen fortsetter opp, men økningen er beskjeden. Samlet lånekostnad er nå et drøyt prosentpoeng høyere enn for to år siden. Hva sier bankene om utviklingen fremover? UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Se resultatene og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

Lavere, men attraktiv forventet avkastning

Avkastningen i eiendomsmarkedet har vært høy de to siste årene. Vårt markedssyn innebærer at forventet avkastning blir betydelig lavere fremover, men nivået vil fortsatt være attraktivt sammenlignet med hva man kan forvente å oppnå i aksjer og obligasjoner.

Les mer

Er leietakerne opptatt av miljø?

Miljø har blitt en viktig faktor i kontorleiemarkedet, i hvert fall hvis vi bedømmer ut fra miljøsertifiseringen av nybyggene i hovedstaden.

Les mer

Stigende aktivitet i leiemarkedet

Etter at signeringsvolumet i kontorleiemarkedet falt 30 prosent fra 2013 til 2014, har aktiviteten gradvis tatt seg opp. Signeringsvolumet steg med 10 prosent i 2015, og 12-måndersveksten var 15 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Vi tror at den positive trenden i leiemarkedet skal fortsette de kommende kvartalene.

Les mer

UNIONs Markedssyn på 5 minutter - Q2 2016

Hvordan har transaksjonsmarkedet vært hittil i år, hvordan vil kontorledigheten utvikle seg og hva vil skje med finansieringsvilkårene? Hør UNIONs markedssyn per andre kvartal 2016 ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

Co-working – noe for tradisjonelle eiendomsselskap?

Drift av co-working krever know-how og skiller seg fra vanlig kontorutleie: Man må skape et sted og nettverk som kundene ønsker å være en del av. Videre kommer ca. 70 prosent av inntektene fra utleie av kontorplasser, resten kommer fra arrangementer, kafédrift o.l. Det innebærer at høyt belegg og mersalg er svært viktig for lønnsomheten, hvilket...

Les mer

Bankundersøkelsen på 5 minutter

Bankmarginen har fortsatt å øke, men det finnes lyspunkter i markedet. Reduserte innlånskostnader for bankene er blant disse. UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

Er coworking starten på en revolusjon i leiemarkedet?

Nye coworking-arbeidsplasser etableres i eksponentielt tempo internasjonalt. Kan vi forvente at veksten også skyter fart i Oslo fremover? Coworking er et kontorhotell som tilbyr fleksible kontorplasser til enkeltpersoner og småbedrifter, der det legges til rette for nettverksbygging og kunnskapsutveksling.

Les mer

Markedsrapport på 5 minutter - Vår 2016

Ser det lysere ut for leiemarkedet? Hva betyr endringene i bankenes utlånspraksis for transaksjonsmarkedet? Vil utlendingenes interesse for Norge vedvare? Hør hovedtrekk fra UNIONs markedsrapport M2 Vår på noen få minutter, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Les mer

Omsider del av det gode selskap

I motsetning til i vårt naboland i øst, har utenlandsk kapital glimret med sitt fravær i det norske eiendomsmarkedet i mange år. Paradoksalt nok er det først de siste to årene, perioden der oljeprisen har falt mer enn 70 prosent, at Norge har kommet inn i varmen hos de internasjonale investorene. Vil trenden fortsette?

Les mer

Markedssyn Q1 2016

Hvor endte transaksjonsvolumet i 2015, og hva er prognosene for 2016? Vil interessen fra internasjonale aktører avta og hvordan vil endringene i bankenes praksis påvirke transaksjonsmarkedet? Hva er bakgrunnen for at UNION forventer flat utvikling i leieprisene i år, men stigende priser i 2017 og 2018?

Bankundersøkelsen Q4 2015

Finansieringsmarkedet for næringseiendom er nå vesentlig strammere og bankmarginene har økt. Samtidig holder samlet finansieringskostnad seg på et attraktivt nivå. Hva er årsaken til at marginene øker, og hvilke segmenter og aktører er mest utsatt? UNION har intervjuet de syv største bankene i Norge. Hør deres svar og UNIONs vurderinger, ved analysesjef Jo W. Gullhaugen.

Se video

Hva koster en kontorplass?

Husleiekostnaden utgjør vanligvis rundt 10 % av de totale kostnadene til en typisk kontorbedrift i Oslo. Vår studie viser at ved å øke husleien med 15 % kan man gå fra et gjennomsnittlig lokale til topp standard og beliggenhet innenfor samme område. For mange leietakere vil dette være en liten pris å betale for kortere reisetid, økt trivsel, signaleffekt og konkurransefortrinn. Se UNIONs tabell over hva en kontorplass koster i hovedstadens ulike næringsområder.

Les mer

Bankundersøkelsen Q3 2015

UNIONs Bankundersøkelse er en kvartalsvis undersøkelse hvor de seks største bankene innen utlån til næringseiendom i Norge besvarer spørsmål om deres utlånspolitikk for næringseiendom. Herunder risikovurderinger og utlånsvillighet, innlånskostnad, marginendringer, krav til egenkapital og sikkerhet, samt andre trender i markedet. UNION har gjennomført Bankundersøkelsen siden 2010, som den eneste aktøren i bransjen.

Se video

Forskjellene i leiemarkedet øker

Norsk økonomi er inne i en fase med svakere vekst. Lav oljepris bidrar til å trekke ned veksten, og arbeidsledigheten har begynt å stige. Hvorfor øker forskjellen i kontorleiemarkedet mellom hovedstadens ulike områder, og hvilke faktorer er med å påvirke utviklingen fremover?

Les mer

Kontormarked i balanse?

Siden 2002 har boligprisene i Oslo steget med 133 %, mens kontorbygg har steget med 50 %. Kontorleiemarkedet klarer tilsynelatende å ta imot Oslos nye innbyggere på en langt bedre måte enn boligmarkedet. Hva skyldes det at verdistigningen for kontorbygg har vært langt mer moderat sammenliknet med bolig? Les UNIONs gjestekommentar i siste utgave av Kapital (24.09.2015).

Les mer

Eiendomsskatt næringseiendom

Det er de dyreste eiendommene som vil få det største relative verditapet som følge av innføring av eiendomsskatt. Normal eiendom vil typisk kunne få en verdireduksjon på 1 til 3 %. Over tid vil deler av regningen kunne havne hos leietaker gjennom økt markedsleie. Vi forventer ikke at skatten vil påvirke transaksjons- eller leiemarkedet i særlig grad i det korte bildet.

Les mer

Psykologiske drivere bak valg av kontorlokaler

Ved leie av kontor så er ofte de viktigste holdepunktene for valg av lokaler pris og funksjonalitet. Likevel finnes det også noen psykologiske faktorer bak vurderingene. Slik som historie og tradisjon, samt kontorlokaler som symbol på kvalitet.

Les mer

Kan Bjørvika utfordre CBD?

Store norske og internasjonale leietakere. Norges beste kollektivdekning, men samtidig lav parkeringsdekning. En miks av næring, bolig og kultur legger grunnlag for å skape en levende bydel. Er Oslos nye kontortyngdepunkt, Bjørvika, i ferd med å utfordrer CBD som Norges mest attraktive kontorområde?

Les mer

Hvordan bør du regne på bokostnadene ?

I eiendomsbransjen er man typisk opptatt av pris per kvadratmeter og felleskostnader i leiekontraktene. Stadig flere leietakere blir imidlertid opptatt av verdien av faktorer som ikke alltid er like enkle å tallfeste: Arealeffektivitet, trivsel, tidskostnad, og byggets omdømme- og identitetsbyggende egenskaper.

Les mer